Brev fra DN

Regelverket for bruk av støtende hund under jakt på hjortevilt

Direktoratet for naturforvaltning (DN) viser til deres brev datert 28.08.04 med forespørsel om en orientering om hva lover og forskrifter tillater når det gjelder bruk av støtende (kortdrivende) hund under jakt på hjortevilt. I dette tilfelle er hunden av rasen Wachtelhund.

Det er i Norge ikke fastsatt nærmere bestemmelser for bruk av støtende hund til jakt på rådyr eller annet hjortevilt. Dette betyr at støtende hunder tillates brukt under jakt på hjortevilt uten at det må foreligge dispensasjon.Bruk av støtende hund kan likevel være i konflikt med viltlovens § 19 som sier at jakt og fangst skal utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser, og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom.

Bruk av støtende hunder som driver viltet med los over lang tid vil kunne drive viltet så hardt at det medfører unødig stress av viltet og dermed kommer i konflikt med viltlovens § 19. Det er derfor opp til eier av denne type hunder å vurdere om bruk av hunden kan komme i konflikt med § 19. DN viser i den forbindelse til viltlovens § 23 og forskrift om utøvelse av jakt og fangst § 22 som regulerer bruken av løs, på drevet halsende hund. Denne type hund er kun tillatt brukt på jakt på hjort, rådyr, hare, rødrev og gaupe, og boghøyden skal ikke overskride 41 cm. Årsaken til at bruken av løs, på drevet halsende hund er regulert er at denne type hunder har normalt et mye lengre drev enn støtende hunder. Når det gjelder støtende hunder så vil lengden på et drev med los variere mellom raser og den enkelte hund. DN har likevel valgt å ikke forskriftsfeste en maksimal lengde på et drev med los, men i Sverige er det fastsatt forskrifter som definerer begrepet ”støtende hund” og det er angitt viltarter og jakttider når det gjelder bruk av slik hund. Den viktigste definisjonen er at slik hund ikke får drive med los eller forfølge viltet mer enn i høyst fem minutter. DN mener at dette er en regel som også norske eiere av støtende hunder bør rette seg etter.

Wachtelhund er definert som en støtende kortdrivende hund som driver med los i noen minutter, men drevtiden kan være opp til 15 minutter. Regelverket tillater bruk av denne hunderasen, men eier må ta ansvar for at drevet ikke pågår i mer enn fem minutter.

2)

DN vil også presisere at grunneier kan sette egne bestemmelser for utøvelsen av jakt på sin eiendom som blant annet ytterligere restriksjoner til bruk av hund utover de bestemmelser som er gitt i lover og forskrifter.

Med hilsen

Ingebrigt Stensaas                                                              Ann Jori Romundstad

Seksjonssjef                                                                    Seniorkonsulent